top of page
Policy
Verksamhetspolicy
 
Främmestadverkens verksamhet utgår alltid ifrån att leverera en helhetslösning där kunden, personalen och ägarna tillsammans bygger upp värden som är alla partner till gagn. Detta ska ske genom att leverera rätt kvalité, i rätt tid, till rätt kostnad med minsta möjliga miljöpåverkan. All vår verksamhet skall bedrivas i en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet där alla behandlas jämlikt med respekt. Våra kunder skall kunna lita på att allt arbete utförs i enlighet med lagar och förordningar samt våra egna högt ställda krav på miljöpåverkan. 
 • Främmestadverken skall vara en lyhörd, effektiv organisation med kunden i fokus
 • Främmestadverken skall sträva efter att verksamheten gör minimal påverkan på miljön.
 • Främmestadverkens verksamhet skall genomsyras av en vilja att utvecklas med målet att ständigt förbättra vårt arbete

Vi har konkretiserat vår ambition med kundfokus genom två kvalitetsspecifika nyckeltal: 
 • Leveransprecision
 • Avvikelser mätt i PPM 
   
Bägge dessa nyckeltal mäts både mot kund och nyckelleverantörer. 
 
För att säkra vår produktion och för att vara en pålitlig partner till våra kunder har vi en nödlägesplan, vilken ger oss ett snabbt och effektivt arbetssätt om eventuell större störning eller olycka skulle inträffa.
Miljöpolicy
Främmestadverken skall självklart efterleva alla gällande lagkrav och förordningar. Utöver de lagstadgade kraven ses hållbarhet som ett centralt och prioriterat område vilket resulterar i högre ambition än de minimum krav som finns. 
Främmestadverken arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan genom följande principer: 
 • Vi ska genom ökad återvinning och återanvändning sträva efter ett cirkulärt materialflöde med minimal miljöpåverkan.
 • Vi ska minska vårt ekologiska fotavtryck genom effektiva logistikkedjor med höga krav.
 • Vi ska sträva efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt i ett livscykelperspektiv vilket ska återspeglas i våra investeringar och inköp.
 
Inom ramarna för vår verksamhet har vi identifierat och fokuserar på tre områden för att ständigt driva förbättringar med syftet att bli ett mer hållbart företag: 
1. Energiförbrukning – primärt den gasol och el som används i vår produktion
2. CO2 utsläpp från godstransporter – de frakter av gods (in eller utgående) som vi ansvarar för.
3. Miljöpåverkan från underleverantörer
 
Utöver dessa fokusområden har vi även följande detaljerade miljömål/nyckeltal: 
 • Vår primära miljöpåverkan är vår energiförbrukning i form av el och gasol. Därför följer vi vår effektivitet genom att månadsvis följa upp kWh/kg gods vi producerat med en tydlig ambition att ständigt förbättra vår effektivitet och därmed miljöpåverkan per tillverkad del.  
 • En stor del av den total miljöpåverkan från våra produkter är orsakad av underleverantörer och ingående material. Vi strävar därför efter att ständigt minska slöseriet genom att minska antalet arbetsfel och materialfel. Därför mäter vi både arbetsfel och materialfel i PPM på månadsbasis.
 • För att driva ett aktivt miljöarbete och bibehålla en kultur av engagemang med vilja att förbättra så har vi som mål att varje avdelning inom företaget skall identifiera och presentera minst en energieffektiviserings förslag per år. 
Arbetsmiljöpolicy
All vår verksamhet skall bedrivas i en god arbetsmiljö och vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt med respekt. 
Vi strävar efter att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö och motverka ohälsa samt olycksfall genom: 
 • Kontinuerligt arbeta med vår arbetsmiljö genom att notera och anmäla risker. 
 • Vi ska regelbundet och vid förändringar undersöka och riskbedöma såväl vår fysiska som psykosociala arbetsmiljö. 
 • Arbetsmiljöarbetet drivs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. 
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 
 • Genom ett systematiskt brandskyddsarbete ska vi minimera risken för skada på individer och egendom. 
För att säkerställa att personalen har rätt förutsättningar och känner trygghet i sitt arbete skall: 
 • Våra chefer ska ha rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö
 • Alla anställda ska få introduktion och utbildning för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.
bottom of page